Co to jest mediacja

Zasady mediacji: 
1) dobrowolność na każdym etapie (nikogo do mediacji nie można zmusić)
2) poufność (z mediacji sporządza się bardzo krótki protokół: kto, gdzie, ile spotkań, czy zawarto ugodę)
3) bezstronność i neutralność mediatora. 

Jak się wszczyna mediację: 
1) wniosek co najmniej jednej strony, 
2) postanowienie sądu. 

Ugoda zawarta przed mediatorem:
po zatwierdzeniu przez sąd ma walor ugody sądowej.

Jak przebiega mediacja: 
1) z reguły są to osobiste spotkania mediatora ze stronami, 
2) w zależności od rodzaju sprawy są to spotkania odrębne i/lub spotkania wspólne, 
3) jedno spotkanie trwa nie dłużej niż 1 godz. 
4) jeżeli strony się zgodzą, mediacja może być prowadzona za pośrednictwem telefonu, komunikatorów, poczty elektronicznej, itp.

Jaka jest rola mediatora: 
pomaga stronom znaleźć rozwiązanie konfliktu poprzez moderowanie przebiegu mediacji (wykorzystuje różne metody komunikacyjne, m.in: ustala reguły mediacji, pomaga stronom wzajemnie zrozumieć przyjęte stanowiska, pomaga stronom zrozumieć emocje towarzyszące konfliktowi)

Kim mediator nie jest: 
1) doradcą,
2) terapeutą (mediacja nie jest terapią) 
3) arbitrem  (mediator nie rozstrzyga sprawy i nie ocenia dowodów)
4) rzecznikiem żadnej ze stron (neutralność i bezstronność)

Zadania stron konfliktu podczas mediacji:
1) zaangażowanie w proces mediacji, 
2) aktywne poszukiwanie rozwiązań,
3) uczestnictwo w mediacji w dobrej wierze.

Koszty: 
mediacja jest odpłatna (podobnie jak wszystkie inne usługi, np.: porady prawne, konsultacje psychologiczne, porady gospodarcze, itp.)




Comments