Mediacja w przepisach prawa

MEDIACJA CYWILNA – w trakcie postępowania przed sądem powszechnym

 1. Mediacja ma charakter dobrowolny, co oznacza, że nikogo nie można zmusić do mediacji, (art. 1831 § 1 KPC)
 2. Sąd wyznaczył mediatora, jednakże strony mogą wybrać innego (art. 183 zd. 1 KPC)
 3. Mediacja ma charakter poufny, co należy rozumieć, że mediator jest zobowiązany do zachowania tajemnicy. Nadto istnieje bezwzględny zakaz procesowy podnoszenia argumentów, ustępstw, oświadczeń składanych w toku mediacji (art. 1834 KPC)
 4. Poufność mediacji wyraża się również w tym, że mediacja ma charakter odformalizowany, zaś po zakończeniu mediacji do Sądu przesyłany jest tylko:
  1. protokół, w którym zawarty jest tylko czas i miejsce mediacji, oznaczenie stron i mediatora
  2. ugodę, jeżeli została zawarta (art. 18312 KPC)
 5. Mediator prowadzi mediację w sposób bezstronny i neutralny.
 6. Warunkiem mediacji jest zaangażowanie, aktywność i gotowość stron do poszukiwania rozwiązania zaistniałego konfliktu (art. 103 § 2 KPC – niezależnie od wyniku sprawy sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów wywołanych nieusprawiedliwioną odmową poddania się mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę)
 7. Mediator wspiera proces rozmów i uzgodnień pomiędzy stronami.
 8. Mediator nie rozstrzyga sporu, nie jest też doradcą stron.
 9. Koszty mediacji nie są zaliczane do kosztów i opłat sądowych, co oznacza, że koszty te ponoszą strony.
 10. W przypadku zawarcia ugody przed mediatorem, sąd zwraca ¾ opłaty od pisma wszczynającego postępowanie (art. 79 ust. 1 pkt. 2 lit. a Ustawy o kosztach i opłatach sądowych)
 11. Koszty mediacji zaliczane są do niezbędnych kosztów procesu (art. 98§ 1 KPC)
 12. Wynagrodzenie i wydatki mediatora reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.11.2005r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym:
  1. w przypadku praw majątkowych 1% wartości przedmiotu sporu jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1.000 zł za całą mediację,
  2. w przypadku sporu dotyczącego praw niemajątkowych: za pierwsze posiedzenie 60 zł, za każde następne 25 zł.
  3. do wydatków mediatora  zalicza opłaty za pomieszcza najmowane na posiedzenie mediacyjne – do 50 zł oraz koszty korespondencji, koszty biurowe, koszty dojazdów.
 1. W przypadku, gdy strony wyrażą wolę rozszerzenia zakresu mediacji ponad zakres postanowienia sądu, wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z mediatorem.

 

Comments